Προσθέτει καινούρια κελιά στο τέλος της γραμμής πίνακα

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Spyros Kremastiotis Spyros Kremastiotis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προσθέτει καινούρια κελιά στο τέλος της γραμμής πίνακα

Έχω ένα doc αρχείο με πίνακα. Κάθε γραμμή πίνακα έχει διαφορετικό αριθμό
κελιών. Το σώζω και όταν το ανοίγω βλέπω ότι σε μερικές γραμμές, στο
τέλος της γραμμής, έχει προθέσει μόνο του ένα ή δύο κελιά.--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted