Μία επέκταση του LibreOffice (διόρθωμένο link)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Epaminondas Diamantopoulos Epaminondas Diamantopoulos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Μία επέκταση του LibreOffice (διόρθωμένο link)

Διόρθωση (χωρίς την τελεία) : http://extensions.libreoffice.org/extension-center/bingo-cards

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted