Μία επέκταση του LibreOffice που ίσως ενδιαφέρει και άλλους εκπαιδευτικούς....

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Epaminondas Diamantopoulos Epaminondas Diamantopoulos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Μία επέκταση του LibreOffice που ίσως ενδιαφέρει και άλλους εκπαιδευτικούς....

Καλημέρα,

Ως μαθηματικός δευτεροβάθμιας εφάρμοσα κατά τη διδασκαλία των τριγωνομετρικών συναρτήσεων το συνδυασμό ασκήσεων και παιχνιδιού Bingo. Για να κάνω τις καρτέλες αξιοποίησα τις δυνατότητες του Calc με συνεχείς εφαρμογές της RND και της IF δημιουργώντας τυχαίες καρτέλες από ένα προκαθορισμένο σύνολο τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Καθώς το μάθημα είχε μεγάλη επιτυχία θεώρησα σκόπιμο να κάνω περισσότερο αυτοματοποίημένη τη δραστηριότητα και έκλεισα στην επέκταση BingoCards του LibreOffice / OpenOffice.org τις απαραίτητες μακροεντολές οι οποίες
 εκτελούνται από ένα επιπλέον μενού στο Calc.

Η επέκταση είναι προσβάσιμη από το αποθετήριο επεκτάσεων στη διευθυνση http://extensions.libreoffice.org/extension-center/bingo-cards. Ελπίζω να φανεί χρήσιμη και σε κάποιον άλλο εκπαιδευτικό. Σχόλια και παρατηρήσεις είναι ευπρόσδεκτα!

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted