Τρεμούλιασμα στα κοκκινάδια στον ορθογραφικό έλεγχο (Ήταν: Re: [el-users] Re: [el-users] Αυτόματη διόρθωση)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Simos Xenitellis Simos Xenitellis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Τρεμούλιασμα στα κοκκινάδια στον ορθογραφικό έλεγχο (Ήταν: Re: [el-users] Re: [el-users] Αυτόματη διόρθωση)

2014-05-07 19:02 GMT+03:00 MarLa <[hidden email]>:

> μήπως θα μπορούσε κάποιος να βοηθήσει κι εμένα;
> έχω εγκαταστήσει την Έκδοση: 4.2.3.3 σε γουιν7 και παρουσιάζει ένα
> τρεμούλιασμα κατά το οποίο δεν μπορεί φυσικά να γίνει καμία διεργασία σε
> ό,τι κι αν κάνω. Πρέπει να επανακινήσω την εφαρμογή. Το έχω παρατηρήσει σε
> κείμενο. Δεν το έχω δουλέψει ακόμη σε άλλα.
> Μήπως ξέρετε κάτι;
>

Στον ορθρογραφικό έλεγχο χρησιμοποιεί μια τρίτη διεργασία (πρόγραμμα) όπου
ελέγχει για τυχόν ορθογραφικά και ενημερώνει πίσω το LibreOffice για να
κοκκινήσει όπου χρειάζεται.
Αυτό που μπορώ να φανταστώ είναι ότι αυτή η διεργασία αποτυγχάνει για
κάποιο λόγο και επανεκκινείται ξανά και ξανά πολύ γρήγορα (διότι καταρρέει
αμέσως). Αυτό μπορεί να δημιουργεί το πρόβλημα με τον υπολογιστή να μην
ανταποκρίνεται.
Τι μπορείς να κάνεις;

1. Είδα ότι τώρα υπάρχει LibreOffice 4.2.4. Μπορείς να το δοκιμάσεις;
2. Μπορείς να δοκιμάσεις αν το πρόβλημα το κάνει και στον ορθογραφικό
έλεγχο για κείμενο στα αγγλικά; Από εδώ θα δούμε αν το πρόβλημα είναι
γενικά στον ορθογραφικό έλεγχο, ή αν είναι ειδικό στα ελληνικά λεξικά για
ορθογραφικό έλεγχο.
3. Είναι εφικτό να αλλάξεις την γλώσσα των μενού του LibreOffice από τις
Ρυθμίσεις ('UI language'), με ένα κλικ. Αν έχεις το ελληνικό περιβάλλον,
μπορείς να δοκιμάσεις να αλλάξεις στο αγγλικό;

Σίμος

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted