[sv-discuss] För kännedom

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] För kännedom

Hej

Först och främst vill jag tacka för den feedback jag fått angående
översättningsförslag.
Jag vill även passa på att påminna om att när ni svarar till den här
listan så måste ni
välja att svara till listan eller svara alla om alternativet svara till
listan inte finns
(t ex  i googles webbgränssnitt). Om ni inte gör det går endast
meddelandet till den som
skickat ursprungsmeddelandet.


        Nya/ändrade begrepp

Inför version 4.0 har vi ändrat på några begrepp:

  * I Calc kommer sheet att översättas som blad istället för tabell
  * Rutnätet (grid lines) i Calc översätts nu till rutnät istället för
    gitterlinjer
  * Repository är översatt till Förråd (det är möjligt att sista ordet
    inte är sagt här)
  * Writermenyn Tabell - Urval är nu döpt till Tabell - Markera då det
    handlar om olika sätt att markera en tabell.

I övrigt har det varit en hel del att översätta den här gången. Vi har
börjat bearbeta hjälpfilerna och där finns det mycket att göra.

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted